I. PRZEPISY OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady na jakich Sprzedawca oraz Klienci będą zawierać umowy sprzedaży na odległość poprzez stronę internetową działającą pod adresem www.millash.com

 II. DEFINICJE NAZW UŻYTYCH W REGULAMINIE

Sprzedawca- firma Millash

Sklep- sklep internetowy , który działa pod adresem www.millash.com. i prowadzi na terenie Polski sprzedaż wysyłkową Towarów znajdujących się w jego aktualnej ofercie, którego właścicielem jest Sprzedawca,

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

Klient– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie na zasadach określonych w Regulaminie,

Towar- produkty prezentowane w sklepie internetowym

 III.ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia  w Sklepie Internetowym www.millash.com można składać 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Wyjątek stanowią awarie systemu oraz jego ewentualna przebudowa.
 2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet. Aktualną ofertę wraz z informacjami na temat dostępnych produktów i usług Sprzedawca zamieszcza na Stronie internetowej.

  Informacje podane na Stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do złożenia przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualne indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

  Zamówienia składane przez Klienta są przyjmowane za pośrednictwem formularza zamówienia, zamieszczonego na Stronie internetowej.

  W zamówieniu na Stronie internetowej, uzupełniając odpowiednie pola, Klient dokonuje:

  a)           wyboru Towarów,

  b)           wyboru sposobu dostawy Towarów,

  c)           określenia adresu dostawy Towarów,

 3. Po zakończeniu procesu składania zamówienia, Sprzedawca prześle Klientowi, pocztą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mailowy, informację o zgodności złożonej oferty kupna z ofertą Sklepu w zakresie ceny i liczby zamówionych egzemplarzy.
 4. Wraz z e-mailem o którym mowa w ust.3 Klient otrzyma także link, którego kliknięcie potwierdzi złożenie zamówienia.
 5. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 – 7 dni roboczych od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto sklepu. Jeżeli wpłata nie zostanie zaksięgowana do 72 h (dni robocze) od momentu złożenia zamówienia, zakup zostaje automatycznie anulowany.

Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność towaru w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany e-mailem lub telefonicznie i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, zamiana na inny kolor lub model, anulowanie całości zamówienia).
 2. Sklep internetowy www.millash.com nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie lub niedokładnie podanego przez Klienta adresu dostawy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronach sklepu internetowego, polegających na wyświetlaniu błędnych informacji. O zaistniałej sytuacji Klient, który złożył zamówienie zostanie powiadomiony mailowo.

 IV.CENY

 1. Wszystkie ceny Towarów podane na stronie internetowej Sklepu są wyrażone w złotych polskich i odpowiadają łącznej cenie towaru wraz z wszelkimi należnymi podatkami. .
 2. Cena podana przy Towarach wystawionych w ofercie Sklepu jest wiążąca w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji.
 3.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na Stronie internetowej bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed datą zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 V.DOSTAWA

 1. Dostawa Towaru odbywa się w sposób wybrany przez Klienta podczas składania zamówienia
 2.  Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych towarów:

– za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost

– odbiór osobisty od 9.00 – 16.00 pod adresem Ul. Święciechowska 37, 64-100 Leszno

    3. Koszt wysyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej zostanie doliczony do kosztu zamówionych                 Towarów i podany Klientowi bezpośrednio przed złożeniem zamówienia.

    4. W wypadku nieotrzymania przesyłki w czasie dłuższym niż siedem dni po terminie jej przewidywanej dostawy,     Klient powinien zgłosić ten fakt Sprzedawcy telefonicznie (pod numerem kom. 693 715 735) bądź za             pośrednictwem poczty elektronicznej ( millashdesign@wp.pl ) celem wszczęcia procedury reklamacyjnej u dostawcy przesyłki. Opłata dla za połączenie z tym numerem odpowiada opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług Klienta.

5.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez klienta.

VI.FORMY PŁATNOŚCI

 1. Płatności za towar Klient dokonuje poprzez przelew bankowy- realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu wpływu na konto bankowe:

Millash Andżelika Malepszy

BZWBK 66 1090 1245 0000 0001 3286 7633

Tytuł przelewu: numer zamówienia +  imię i nazwisko zamawiającego

VII.ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument może zrezygnować z Towaru kupionego w Sklepie w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia dostarczenia Towaru do Klienta. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia ( na adres siedziby firmy bądź na adres email millashdesign@wp.pl)  przed upływem terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym.  Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy .
 1. Konsumentowi nie przysługuje prawo zwrotu w przypadku Towarów  wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 1.  Sprzedawca najpóźniej w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Klientowi kwotę równą wszystkim dokonanym przez Klienta płatnościom, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na nr konta bankowego podanego  w odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania.
 1. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

  Sprzedawca przyjmuje zwroty dokonywane osobiście  lub odesłane pod adres: ul. Święciechowska 37,       64-100 Leszno

  Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (tj. koszty jego opakowania, zabezpieczenia, nadania).

VIII.REKLAMACJE

W przypadku otrzymania wadliwego towaru Klientowi przysługuje prawo do reklamowania towaru. Klient może wymienić towar na nowy; w przypadku braku towaru przysługuje zwrot pieniędzy. Klient na złożenie reklamacji ma 30 dni od daty otrzymania przesyłki. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie do 14 dni od otrzymania reklamowanego towaru. Reklamacja może być odrzucona z powodu braku dowodu zakupu, braku pisma reklamacyjnego,  faktu, że towar został uszkodzony w transporcie podczas dostawy do Klienta, bądź po otrzymaniu towaru przez Klienta. Klient ponosi koszty dostarczenia reklamowanego towaru do siedziby firmy: ul. Święciechowska 37, 64-100 Leszno. Warunkiem zwrotu kosztów dostawy jest pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

IX.WYMIANA TOWARU

Każdy Towar może zostać wymieniony na inny rozmiar czy też model w terminie 14 dni od daty dostarczenia Towaru do Klienta. Każdorazowo przed odesłaniem Towaru , Klient zobowiązany jest do kontaktu ze Sklepem internetowym ( mailowo, bądź telefonicznie) w celu uzgodnienia szczegółów wymiany.

      Wymiana towarów wiąże się z poniesieniem przez Klienta kosztów wysyłki wymienianego towaru.

X.DANE OSOBOWE

 Podane przez Klienta dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 roku poz. 1182, z późn.zm.) , ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku , poz. 1224)

Dane osobowe wykorzystywane będą przez administratora tj. firmę Millash w celu zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy sprzedaży z Klientem oraz zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług.

Klient ma prawo do wglądu, modyfikacji , bądź żądania usunięcia  danych osobowych przechowywanych przez Administratora.

 XI. INFORMACJE O SKLEPIE

     Sklep internetowy działający pod adresem www.millash.com prowadzony jest przez firmę Millash Andżelika Malepszy z siedzibą w Lesznie, ul. Święciechowska 37, NIP 697 217 14 13 REGON 302423497

Adres odbioru osobistego, wymian, zwrotu :

64-100 Leszno

Ul. Święciechowska 37

XII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie ma prawo polskie, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Zmiany Regulaminu wprowadzane będą w sposób zgodny z obowiązującym prawem i z poszanowaniem praw konsumenckich.  O wszelkich zmianach Klient zostanie poinformowany poprzez publikację  na stronie głównej Sklepu Internetowego zestawienia zmian oraz termin ich wejścia w życie.
 3. W wypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.